Skip to main content

Algemene voorwaarden honden en kattenpension Manuhof

 

1.Reservering

 

  • Van iedere reservering voor een verblijf wordt bij het brengen van het gastdier een reserveringsformulier opgemaakt via de website of schriftelijk . Bij het brengen van het dier ontvangt de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

  • Het reserveringsformulier ,volledig ingevuld geldt samen met de algemene voorwaarden als bevestiging van de totstandkoming van de pensionovereenkomst.

 

  • Brengen en halen van het gastdier geschiedt alleen binnen de openingsuren .

 

  • In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘’klant’’verstaan,diegene met wie de pensionovereenkomst betreffende het gastdier wordt aangegaan.

 

  1. Betaling

 

2.1 De op de prijslijst vermelde prijzen gelden per dag, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging ,voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

 

2.2 De reservering is voltooid nadat het katten/hondenpension Manuhof een voorschot van 30% van het totaalbedrag heeft ontvangen van de klant. De betaling van het restbedrag van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het katten/hondenpension Manuhof  verschuldigd is,dient contant te worden voldaan bij het ophalen van het gastdier. De dag van brengen wordt altijd als volledige dag aangerekend .De dag van ophalen wordt als volledige dag aangerekend. In geval van niet tijdige algehele betaling door de klant is het katten/hondenpension Manuhof gerechtigd alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen . Het gastdier wordt terug gegeven aan de eigenaar na volledige betaling van de verschuldigde som.

 

2.3 Bij eerder ophalen of later brengen van het gastdier blijft de klant de gehele reserveringssom aan het katten/hondenpension Manuhof verschuldigd,tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

2.4 Indien het gastdier later wordt opgehaald dan afgesproken ,dient de klant de afgesproken prijs per dag gedurende de extra dagen bij het ophalen contant te voldoen.

 

2.5 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet ophaalt bij het katten/hondenpension Manuhof  binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst ,zal het katten/hondenpension Manuhof de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier binnen 48 uur op te halen . Ingeval de klant dit niet doet ,heeft het katten/hondenpension Manuhof het recht het gastdier naar een asiel te brengen . De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de kosten voor het extra verblijf en de eventuele asielkosten.

 

 

 

 

  1. Annuleringskosten

 

3.1Indien de klant de reservering uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum ongedaan maakt ,heeft het katten/hondenpension Manuhof recht op het voorschot van 30% op het totaalbedrag dat reeds betaald werd bij reservering . Het restbedrag van het totale bedrag van verblijf dient niet betaald te worden.

 

3.2 Bij het annuleren van de reservering ,korter dan 2 weken voor de ingangsdatum ,behoudt het katten/hondenpension Manuhof het recht om de volledige pensionkosten voor de gereserveerde dagen in rekening te brengen aan de klant.

 

  1. Verzorging en ziekte

 

4.1 Het katten/hondenpension Manuhof verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van het in pension gegeven gastdier ,en behoudt zich het recht dit te doen op de wijze die zij het beste acht.

 

4.2 Het gastdier /KAT moet gevaccineerd zijn met de jaarlijkse cocktail en niesziekte en het gastdier/HOND met de jaarlijkse vaccinatie en kennelhoest apart voor de honden die de grens over gaan ook de rabiës .Deze vaccinaties mogen niet ouder zijn dan 12 maanden en niet jonger dan 3 weken wanneer het gastdier het pension betreedt. Het bewijs van de vereiste inentingen dient,uiterlijk bij aanvang van het verblijf ,door de klant te worden afgegeven. Als het dier niet (goed) geënt is ,dan kan het gastdier niet worden opgenomen. Ook wordt het gastdier niet opgenomen als de klant geen geldig bewijs van de entingen heeft . In  dit geval blijven de pensionkosten onverminderd verschuldigd. Het katten/hondenpension Manuhof zal zo zorgvuldig mogelijk handelen,om ieder gastdier maximale bescherming te bieden.

 

4.3 Ieder gastdier dient bij aanvang van het verblijf vrij te zijn van ongedierte zoals vlooien,wormen,teken,luizen of oormijt. Indien het katten/hondenpension Manuhof de benodigde antivlooien –en/of wormenbehandeling toe moet dienen,worden deze kosten in rekening gebracht aan de klant ,alsook de kosten voor het vlooivrij maken van het katten/hondenverblijf.

 

4.4 Indien het gastdier een ziekte of aandoening heeft die besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert vaan andere katten of honden kan het gastdier niet worden toegelaten in het katten/hondenpension Manuhof. Indien het gastdier medicijnen gebruikt dient de klant zelf voldoende medicijnen af te geven voor de gehele verblijfsperiode,alsmede een gebruiksaanwijzing en dosering van deze medicijnen. Medicijnen en gebruiksaanwijzing moeten voorzien zijn van de namen van zowel klant als gastdier. Ook als het gastdier een speciaal dieet moet volgen en/of aparte voederwensen heeft ,dient de klant dit zelf te verschaffen ,voorzien van namen van zowel klant als gastdier.

 

4.5  Bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier heeft het katten/hondenpension het recht om op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en indien nodig ,die maatregelen te treffen die de dierenarts nodig acht. In noodgevallen en bij hoge dierenartskosten zal het honen/kattenpension de door de klant opgegeven contactpersoon op de hoogte brengen .De dierenartskosten ,inclusief voorgeschreven medicatie ,dienen bij het afhalen van het gastdier contant te worden voldaan door de klant.

 

  1. Aansprakelijkheid

 

5.1 Het honden/kattenpension is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte,verwonding,vermissing of overlijden van het gastdier,met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van het honden/kattenpension.

 

5.2 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens aan het honden/kattenpension te melden,welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier. De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade ,die ondervonden wordt ten gevolge van het niet melden ,dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

 

5.3 Bij eventuele geschillen is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.